Proces for vedtagelsen af Kapacitetsplanen

Efter flere års forarbejde kunne samarbejdets parter i maj 2018 præsentere et endeligt forslag til Kapacitetsplan 2018. Da planen er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer sendes den i offentlig høring i 8 uger sammen med en ledsagende miljørapport. Herefter kan den endelige Kapacitetsplan vedtages og realiseringen af planens 45 projekter kan begynde. Beslutningsprocessen for Kapacitetsplanens vedtagelse ses herunder.

Maj 2018

Færdig udkast til Kapacitetsplan 2018 og tilhørende miljøvurdering.

August – november 2018

De 10 kommuner vedtager at sende Kapacitetsplan 2018 og miljøvurderingen i offentlig høring.

30. november 2018 – 24. januar 2019

Fælles Offentlig høring i alle 10 kommuner.

Februar – marts 2019

Høringssvar samles og vurderes i et fælles høringsnotat, og der laves en sammenfattende redegørelse.

April – maj 2019

Den endelige Kapacitetsplan og miljøvurdering godkendes i de 10 kommuner og deres forsyningsselskaber

Maj 2019 –

Gennemførelse af Kapacitetsplanens ca 40 delprojekter kan begynde.

2019 – 2023

Igangsættelse af delprojekter i den første 5-års periode.

2024 – 2038

Igangsættelse af de resterende delprojekter.