Kapacitetsplanens mange delprojekter skal gennemføres af lokale delprojektgrupper, der sammensættes med de relevante medarbejdere fra delprojektets lokale forsyninger og kommuner. Kapacitetsprojektet har derfor vedtaget fælles retningslinjer og krav der skal sikre at delprojekterne tilsammen opfylder Kapacitetsplanens formål.

Projektkatalog

Delprojekterne og deres løsningsprincipper er nærmere beskrevet i Projektkatalog 2018. Heraf fremgår kritisk kote og volumen for hvert delprojekt.

Projektkatalog 2018

Bilag PK3 Supplerende grundlag for oversvømmelsesarealer

Bilag PK4 Anlægsøkonomi 2024 (opdateret 15.04.2024)

Ønsker du at modtage webtilgængelige udgaver af dokumenterne, kan du kontakte Projektsekretariatet på land@hofor.dk

Projekthåndbog

Kapacitetsprojektet har udarbejdet en Projekthåndbog, der er en guide til planlægning, projektering og anlæg af de delprojekter, der indgår i Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å systemet.

Formålet med Projekthåndbogen er at vejlede og kommunikere de krav og rammer til delprojekterne, som Kapacitetsprojektet pålægger for at sikre at delprojekterne gennemføres efter fællesskabets retningslinjer og sikrer, at delprojekterne opnår de hydrauliske formål, der er fastlagt i Kapacitetsplan 2018.

Projekthåndbogen består af Projektledermanualen, Fagmanualen og to appendikser, der skal udfyldes med de relevante oplysninger om delprojektet, hhv. appendiks 1 til brug for igangsættelse af delprojektet og appendiks 2-5 til brug for godkendelse af de forskellige faser i delprojektet.

Håndbogens Projektledermanual

Håndbogens Projektledermanual giver et overblik over projektfaserne samt en generel beskrivelse af de emner, der skal behandles i planlægning og projektering af delprojekterne. Projektledermanualen beskriver også den sammenhæng og organisation, som delprojekterne indgår i. Den er særligt rettet mod delprojektlederen, delprojektgruppen og en eventuel rådgiver.

Håndbogens Fagmanual

Håndbogens fagmanual uddyber de særlige fagområder, som skal overvejes i forbindelse med planlægning og projektering, herunder beskrivelser af rammerne for hydraulik, sundhed og sikkerhed, områdets landskabelige sammenhæng, myndighed, økonomi, pleje og drift. Den er tænkt som et opslagsværk for delprojektlederen og -projektgruppen samt for rådgiver.

Se også eksempel på beregning af anlægsoverslag ved successiv kalkulation:

Hent Håndbogens Fagmanual – eksempel på successiv kalkulation

Håndbogens Appendiks 0

Appendiks 0 er skabelonen til brug for modningen af et delprojekt. Start af modningen skal godkendes af styregruppen. Ved modning af delprojekterne gennemføres de første vurderinger af delprojektets levedygtighed. Projekthåndbogen og appendiks 0 sikrer, at projektet kommer igennem de relevante overvejelser på en systematisk måde. Det handler om at vurdere allerede eksisterende viden om fx delprojektets jordbundsforhold, forhold til naboer, arealanvendelse, sammenhæng med andre projekter, med videre.

Håndbogens Appendiks 1

Appendiks 1 er skabelonen til brug for igangsættelse af planlægningen af et delprojekt. Appendiks 1 for delprojektet skal godkendes af styregruppen.


Appendiks 2-5 er skabeloner til dokumentation af de forskellige projektfasers resultater med relation til Kapacitetsprojektet. Disse skal bruges ved afslutning af de forskellige projektfaser (fase 2-5). De indeholder desuden en tjeklister over alle dokumentationskrav for projektfaserne.

Håndbogens Appendiks 2-5

Bagvand

Kapacitetsplanens oversvømmelsesarealer afgrænses af diger, der skal sikre bagvedliggende boliger mod oversvømmelse fra vandløbet. Derved kan der opstå ”bagvand”, som er vand der strømmer ned mod vandløbet, men som på vejen bliver forhindret af diget. Bagvandskataloget beskriver hvordan denne problematik håndteres i kapacitetsprojektet.

Bagvandskataloget