Kapacitetsprojektet har taget udgangspunkt i en Samarbejdsaftale, der blev indgået den 10. juni 2014. Efterhånden som arbejdet skred frem, er Samarbejdsaftalen suppleret med tillægsaftaler.

Aftalesystemet

Generelle samarbejdsvilkår – Selskaber og kommuner

Beskrivelse af faserne 0 til 5:
Faser: Typer:
Fase 0 Projektaftale
Bilag 1: Tidsplan
Bilag 2: Omkostnings-fordeling

Fase 1 Samarbejdsaftale (“Aftalen”)
Bilag 1: Rambølls rapport om kapacitetsudnyttelse. Aftalen erstatter Projektaftalen, som herved bortfalder.
Samarbejdsaftalen (10. juni 2014)

Fase 2 Håndtering af landvæsenskommissionskendelserne, fælles administrationsgrundlag og fordelingsnøgle:
Aftaletillæg 1 inkl. bilag 1, 2 og 3
Bygger ovenpå Aftalen.
Bilag 1: Spildevandsplaninput
Bilag 2: Udledningskrav
Bilag 3: Omkostningsfordeling for anlægsprojekter

Fase 3 Fordeling af omkostninger til drift og vedligehold:
Aftaletillæg 2 til Aftalen
Bygger ovenpå Aftalen.
(Fordeling af omkostninger til vandløbsvedligeholdelse) Aftaletillæg 3 (bortfaldet og erstattet af Aftaletillæg 4)
Vedtagelse af kapacitetsplan 2016 og rammer for gennemførelse

Fase 4 Kapacitetsplanen
Vedtagelse af Kapacitetsplan 2018 og rammerne for gennemførelsen af planens delprojekter: Aftaletillæg 4 inkl. bilag 2, 3 og 4
Bilag 1 Kapacitetsplan 2018
Bilag 2 Fordelingsnøglen ved tiltrædelse af Aftaletillæg 4
Bilag 3 Igangsættelsesdokument
Bilag 4 Udførelsesdokument

Fase 5 Implementering og evaluering

Etablering af fase 5:
Etablering:
Fase 5 Igangsættelsesdokument(er) for de enkelte Anlægsprojekter.
Udformning, etablering, budget, tidsplan m.v. (ej drift).

Medfinansieringsaftale(r) for medfinansieringsprojekter.
Rammer for styring, udformning, etablering, budget, tidsplan mv.
Indeholder også vilkår om drift.

Kommissorier for implementering af projekter:
Aftaler om roller og opgaver ved gennemførsel af projekter i Kapacitetsprojektet.
Drift af fase 5:
Drift:
Fase 5 Udførelsesdokument(er):
Rammerne for driften af Parternes fælles anlæg, styringsprogram mv.

Styrestrategi for Harrestrup Å-systemet:
Hoveddokument – revision 2023 og Teknisk bilag revision 2023
Sluseplan for Harrestrup Å-systemet
Baseline-kort for oversvømmelsesarealerne og Bilag
Screening af sluser i relation til digebrud
Målerplan for Harrestrup Å-systemet 2023
Myndighedsopgave af fase 5:
Myndighedsopgave:
Fase 5 Fællesregulativ for Harrestrup Å, Bymose Rende, Sømose Å og Kagså:
Fællesregulativ for Harrestrup Å-systemet
Bilag A – Redegørelse for fællesregulativ
Bilag B 1.1 – Harrestrup Å længeprofil
Bilag B 1.2 – Bymoserenden Længeprofil
Bilag B 1.3 – Sømose Å Længeprofil
Bilag B 1.4 – Kagså Længeprofil
Bilag B 2.1 – Harrestrup å Tværprofil
Bilag B 2.2 – Bymoserenden Tværprofil
Bilag B 2.3 – Sømose Å Tværprofil
Bilag B 2.4 – Kagså Tværprofil
Bilag B 3.1 – Harrestrup å Vandspejlsberegninger
Bilag B 3.2 – Bymoserenden Vandspejlsberegninger
Bilag B 3.3 – Sømose Å Vandspejlsberegninger
Bilag B 3.4 – Kagså Vandspejlsberegninger
Bilag C – MV af Harrestrup Å Fællesregulativ
Bilag D – Harrestrup Å – N2000-væsentlighedsvurdering

Spildevandsplanbestemmelser (udspringer af Aftaletillæg).
Fælles rammer for serviceniveau mv. Opgør med LVK.

Hydrauliske principper i udledningstilladelser

Parterne i Kapacitetsprojektet har arbejdet for fastlæggelse af overordnede krav, der så vidt muligt skal tages højde for ved meddelelse af nye udledningstilladelser for regnvand til Harrestrup Å-systemet. Dette er beskrevet i notatet om overordnede hydrauliske principper.

Forslag til hydrauliske principper i udledningstilladelser til Harrestrup Å.

Den forsyning, der ønsker at udlede til Harrestrup Å, kan tage udgangspunkt i de tre hydrauliske principper i en ansøgning, hvorefter miljømyndigheden ud fra en samlet vurdering af miljø og hydraulik – og inddragelse af nabokommuner – afgør om der kan gives tilladelse.

Myndighedsafgørelsen i forbindelse med udledningstilladelser ligger således fortsat hos kommunen, herunder ansvaret for at inddrage forhold vedrørende miljø, flora og fauna, erosion, mv.

Forsyningen skal indgå i en forhåndsdialog med miljømyndigheden omkring valget af hydraulisk princip i det konkrete tilfælde.

Ved anvendelse af princip 2 og 3 skal det være et vilkår for udledningstilladelsen, at det nedstrøms oversvømmelsesareal er etableret og kan, må og skal styres som et checkpoint. Myndighedsbehandlingen af slusen sker i forbindelse med en vandløbsreguleringssag ved etablering af slusen.

Det fremgår af figur 4 i notatet, at den specifikke kapacitet enkelte steder er mindre end 1,5 l/s/ha. beregnet ved stationær vandføring. Strækningerne er alle beliggende ved planlagte oversvømmelsesarealer. De lokale miljømyndigheder kan efter en væsentlighedsvurdering stille vilkår om drosling af regnvandsudledningerne til 1 l/s/ha, eller alternativt vilkår om brinksikring af nedstrøms vandløbsstrækninger, hvor den specifikke kapacitet er mindre end 1,5 l/s/ha.

Som grundlag for notatet er udarbejdet et teknisk notat, der beskriver de hydrauliske analyser:

Kapaciteten i åen ved byudvikling og kloakseparering.

Fælles indsatsplan for oversvømmelse langs Harrestrup Å-systemet:
Fælles indsatsplan og bilag Værktøjer til indsatsplanlægning.